Perchè non si va più a votare? Dialogo sulla politica nissena tra Zi Michelina e Mastro Totò

405

 

Perchè non si va più a votare? Dialogo sulla politica nissena tra Zi Michelina e Mastro Totò

ZI MICHELINA: Totò, a sintisti a storia du sinnacu Ruvolo ca u mannaru a casa? miiii, un manicomio. Pensa ca i comunisti si susiru e sinni iru…

MASTRO TOTO: Michelì ma chi dici comunisti, ignorante che non sei altro, ora sono PIDDI..

ZI MICHELINA: Piddi? e chi vor diri? Piddi ugnèra a targa di Padova? Chissi eranu cu sinnacu e sinni iru..e siccumu già Ruvolo avi chiddri di destra puru nemici.. .u mannanu a casa..U vitti a televisione..ma avivatu a bidiri, tutti ca vanniavano, ca trasivano, niscivano, e dicivanu “Ruvolo dimettiti,Ruvolo dimettiti…

MASTRO TOTO: Ma dimmi na cosa, mentre si sciarravanu pi sta sfiducia, a sistemaru l’acqua, ca n’arriva ogni tri ghiorna?

ZI MICHELINA: No…

MASTRO TOTO: E a grapiru l’autostrada? Ogni vota giru cumu na strummula pi ghiri a Palermu..

ZI MICHELINA: E chinni sacciu, nun dissiru nente, dicivanu sulu “Ruvolo vatinni a casa”, oppure traditura, vrigognatevi, itivinni tutti a casa, insomma mi pariva cumu uomini e donne da defilippi…tutti si sciarriano cu tutti…ma poi…ma spieghi na cosa?

MASTRO TOTO: Cosa ?

ZI MICHELINA: L’urtima vota ca i vitti a televisone c’erano chiddri assittati a destra che i vitti a sinistra,chiddri assittati a sinistra i vitti a destra, e poi sintivu diri “gruppo misto”. Ma chi vor diri? chiffanu porcherie..?

MASTRO TOTO’: Michelì ma s’ignoranti, gruppo misto è cumu…cumu… bah poi dumani tu spiego.. ca è tardi… ma poi scusa… tutta sta sceneggiata, ma cumu fini ?

ZI MICHELINA: Bohh. Passò un saccu di timpu e dici ca sta sfiducia, parlanu parlanu, ma a ora di firmari non si presenta nuddru. Cioè a radio dicinu si, a televisione puru,ma… ni pigliano pi fissa. Però u dicinu sempre, ” Sinnacu vatinni, non ti vulimu…

MASTRO TOTO’: ma futtitinni, i ci lassavu perdere, pensa ca chidrru ca ni dissi di votari to suru diciva:” mai e poi mai starò con Ruvolo. Pensa c’airi i vitti a braccetto… ed cia addumannavu: “ma scusa ma unnieratu contru sta amministrazione tu? avi tri anni ca ci dici parulazzi?

ZI MICHELINA: Veroooo? e c’arrispunnì?

MASTRO TOTO’: MI dissi ” noooo, io sono con Ruvolo, ma non sono con Ruvolo..poi ti spiegherò.. “mi dissi”

ZI MICHELINA: Ah…..Boh Totò.. forse sugnu troppo ignorante pi capiri…

MASTRO TOTO’: i sacciu sulu na cosa… tanto u capivu u iucu: si voti a sinistra sta vutannu a destra, si voti a destra sta vutannu a sinistra, si voti a centro un si capisci pi ccu voti. Sai chi ti dicu ? a prossima vota ca si vota, ni ammu a mangiari fora a facci di tutti chissi, na bella gita a San Leone e beddra mangiata di pisci…. Quali iri a vutar ! Ora va calliami l’acqua du biduni che maia fari u bagnu…

Sti cosi inutili ca ni lassano senz’acqua !! I l’avissi ancora séntiri e vutari ? Vafansacchetta và !

(di Tony Maganuco)

Commenta su Facebook